جزوه دستنویس فیزیک راکتور 1 و 2

جزوه دستنویس فیزیک راکتور 1 و 2

تدریس شده توسط دکتر مینوچهر استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران

درس فیزیک راکتور 1 و 2 جزو دروس تخصصی اختیاری کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای می باشد و هرکدام 3 واحد می باشند. جزوه ای که در اینجا آورده شده توسط یکی از اساتید برتر کشور و در مدت دو ترم تدریس گردیده است. برخی از مطالب مطرح شده در این جزوه به شرح زیر می باشد:

تعریف راکتور، بقای جرم و انرژی، منبع انرژی هسته ای، ایزوتوپ، اورانیوم، روش جداسازی اورانیوم، واپاشی هسته ای، مواد ناپایدار، مواد رادیواکتیو، rate واپاشی، امواج گاما، احتمال برخورد نوترون به هسته، احتمال واکنش نوترون با هسته، سطح مقطع پراکندگی، تعداد واکنش های انجام شده در واحد حجم در واحد زمان، مسافت آزاد میانگین، سطح مقطع کل، کند کردن نوترون، اندازه حرکت در سیستم مرکز جرم، متوسط زاویه پراکندگی، سطح مقزع ترانسپورت، transport cross section ، پراکندگی آیزونتروپیک، احتمال پراکندگی نوترون، روش اندرکنش نوترون با هسته، ضریب کندکنندگی، همجوشی، شکافت هسته ای، پاره های شکافت، مواد هسته ای، جرم بحرانی ماده هسته ای، واکنش شکافت زنجیره ای، ضریب تکثیر راکتور، راکتور هموژن، راکتور هتروژن، احتمال عدم نشتی راکتور، طیف نوترونی آنی، هسته مادر، نوترون متولد، شکافت سریع، نوترون ناحیه رزونانس، ضریب بهره، fast fission factor ، resonance escape probility ، بیم ذرات، معادله پیوستگی نوترون، diffusion approximation ، حل معادله دیفوژن با یک چشمه صفحه ای، شرط پیوستگی فلاکس، شرط پیوستگی جریان، جرم بحرانی ماده شکافت پذیر ، حل عددی معادله دیفیوژن، شرایط مرزی معادله ترابرد، توزیع جمعیت نوترون، دانسیته نوترون زاویه ای، نوترون درون راکتور، احتمال پراکندگی بین دو انرژی، معادله ترنسپورت، لتارژی برخورد،lethargy ، تقریب چند گروهی،شار گروهی، عوض کردن سطح مقطع ها، روش power method ، طیف توزیع نوترون، معادله ترانسپورت در محیط هموژن و نامحدود، جذب زیرکونیوم، جذب اورانیوم 235، جذب رزونانسی اورانیوم 238 ، جذب در ناحیه slowing down ، نقش clad در راکتور، سوخت annoular ، پهنای بند رزونانس، پراکندگی خارج رزونانس به داخل رزونانس، احتمال فرار از رزونانس، محاسبه احتمال جذب، کندکنندگی با عناصر سنگین، توزیع ماکسولی، تاثیر جذب بر روی طیف ماکسول، وجود نشت، leakage ، میزان ریت جذب در ناحیه گرمایی ، rate جذب، تولید نوترون سریع، diffusion theory ، نظریه گداخت، معادله گداخت،معادله diffusion ، حل معادله دیفیوژن وابسته با انرژی، حل معادله دیفیوژن برای راکتور، معادله دیفیوژن وابسته به زمان، راکتور چند ناحیه ای، متوسط پراکندگی از گروه یک به دو ، روش های عددی حل معادله دیفیوژن، معادله دیفیوژن دو بعدی، روش عددی برای حل two dimensional Diffusion equation ، تولید نوترون در اثر fission ، بررسی انواع چشمه نوترون، استفاده از روش ژاکوبی، معادله conduction ، راه حل تحلیلی two group equations ، reflector saving ، تولید نوترون در سوخت، بررسی سوخت هسته ای، افت فلاکس در سوخت، self shilding ، ضریب dis advantage سوخت، ABH method

این جزوه مجموعا دارای 260 صفحه و حجم 9 مگابایت می باشد.

دانلود رایگان نمونه این جزوه

پرداخت با سایر ارزهای معتبر

Pay With Other Currencies

If you want to pay with dollar, click here

Leave a Reply