جزوه دستنویس ماشین های الکتریکی

جزوه دستنویس ماشین های الکتریکی تدریس شده در دانشگاه اصفهان   جزوه ای که در اینجا آورده شده است بسیار خوانا و با کیفیت و اسکن شده است. مراجع اصلی به کار گرفته شده در تدریس این جزوه در ادامه آمده اند: Electrical Machinery by Fitzgerald Electrical Machinery by Chapman Alternating Current Machines by M.G. …

جزوه دستنویس ماشین های الکتریکی ادامه »