Manhattan GRE Set of 8 Strategy Guides

جلد اول تا هشتم مجموعه راهنمای استراتژی جی آر ای منهتن – ویرایش دوم

Manhattan GRE Strategy Guide – 2nd Edition

ناشر: Manhattan Prep Publishing

مجموعه کتاب های  Manhattan GRE Strategy Guide شامل 8 جلد می باشد که توسط افراد بسیار باتجربه نوشته شده است. با جرات می توان گفت کسانی از این مجموعه استفاده کنند در آزمون GRE موفق خواهند شد. به جهت کامل و جامع بودن این مجموعه، استفاده از آن برای داوطلبان شرکت در آزمون جی آر ای به شدت توصیه می شوند.

جلد اول این مجموعه (The Algebra GRE Strategy Guide) شما را جهت پاسخ دادن به سوالات جبر در آزمون جی آر ای راهنمایی می کند که دارای 159 صفحه و حجم 7.3 مگابایت می باشد.

جلد اول مجموعه Manhattan GRE Strategy Guide جلد اول مجموعه استراتژی جی آر ای منهتن The Algebra GRE Strategy Guide

جلد دوم این مجموعه (The Fractions, Decimals, & Percents GRE Strategy) شما را جهت پاسخ دادن به سوالات مربوط به مباحث ” کسر و اعشار و درصد ” در آزمون جی آر ای راهنمایی می کند که دارای 166صفحه و حجم حدود 13 مگابایت می باشد.

جلد دوم مجموعه Manhattan GRE Strategy Guide جلد دوم  مجموعه استراتژی جی آر ای منهتن The Fractions, Decimals, & Percents GRE Strategy

جلد سوم این مجموعه (The Geometry GRE Strategy Guide) شما را جهت پاسخ دادن به سوالات مربوط به مباحث ” هندسه ” در آزمون جی آر ای راهنمایی می کند که این جلد دارای 219 صفحه و حجم حدود 11 مگابایت می باشد.

جلد سوم مجموعه Manhattan GRE Strategy Guide جلد سوم مجموعه استراتژی جی آر ای منهتن The Geometry GRE Strategy Guide

جلد چهارم این مجموعه (The Number Properties GRE Strategy Guide) شما را جهت پاسخ دادن به سوالات مربوط به مباحث ” ویژگی های و خاصیت اعداد ” در آزمون جی آر ای راهنمایی می کند که این جلد دارای 174 صفحه و حجم حدود 8 مگابایت می باشد.

جلد چهارم مجموعه Manhattan GRE Strategy Guide جلد چهارم مجموعه استراتژی جی آر ای منهتن The Number Properties GRE Strategy Guide

جلد پنجم این مجموعه (The Word Problems GRE Strategy Guide) شما را جهت پاسخ دادن به سوالات مربوط به مباحث ” واژگان ” در آزمون جی آر ای راهنمایی می کند که این جلد دارای 179 صفحه و حجم حدود 8 مگابایت می باشد.

جلد پنجم مجموعه استراتژی جی آر ای منهتن The Word Problems GRE Strategy Guide 

جلد ششم این مجموعه (Quantitative Comparisions and Data Interpretation) شما را جهت پاسخ دادن به سوالات مربوط به مباحث ” مقایسه کمی و تفسیر داده ها ” در آزمون جی آر ای راهنمایی می کند.

جلد هفتم این مجموعه (The Reading Comprehension & Essays GRE Strategy Guide) شما را جهت پاسخ دادن به سوالات مربوط به مباحث ” درک مطلب و متون ” در آزمون جی آر ای راهنمایی می کند که این جلد دارای 228 صفحه و حجم حدود 15 مگابایت می باشد.

جلد هشتم این مجموعه (The Text Completion & Sentence Equivalence GRE Strategy Guide) شما را جهت پاسخ دادن به سوالات مربوط به مباحث ” تکمیل کردن متن ها و جملات هم ارز ” در آزمون جی آر ای راهنمایی می کند که این جلد دارای 155 صفحه و حجم حدود 21 مگابایت می باشد.

مشخصات مجموعه

ناشرManhattan Prep Publishing
سال چاپ کتاب ها2011
فرمت کتاب هاPDF
تعداد صفحات—-
حجم فایلجمعاً 91 مگابایت

***

پرداخت جهت مجموعه هشت جلدی Manhattan GRE Strategy Guide (تعداد 8 کتاب)

***

پرداخت جهت جلد اول

***

پرداخت جهت جلد دوم 

***

پرداخت جهت جلد سوم

***

پرداخت جهت جلد چهارم

***

پرداخت جهت جلد پنجم

***

پرداخت جهت جلد ششم

***

پرداخت جهت جلد هفتم

***

پرداخت جهت جلد هشتم

International Payment Methods - www.ebookyab.ir

Click Here in Order to Download Files

پیمایش به بالا