فایل های حذف شده از سایت

بسیار ناراحتیم که موتورهای جستجو شما را به صفحه “فایل های حذف شده از سایت” منتقل کرده اند. ظاهرا فایلی که دنبال آن می گردید از سایت حذف شده است. چاره چیست؟ نحوه دسترسی را در انتهای صفحه توضیح داده ایم. ما ناگزیریم که برخی فایل ها را پس از زمانی از سایت حذف نماییم تا سایت را سریع تر و سبکتر و بهینه تر نماییم و بر مشکللات متعدد غلبه کنیم.

فایل های حذف شده از سایت

چرا حذف می کنیم

گوگل و سایر موتورهای جستجو خواهان به روز بودن سایت و مدیریت مطالب قدیمی هستند. چنانچه مطالب قدیمی ساماندهی نشوند، اعتبار سایت به مرور نزد موتورهای جستجو کاهش پیدا می کند. علاوه بر این موضوع بحث هزینه ها نیز مطرح است، نگهداری فایل های قدیمی و بدون استفاده روی سرور سایت باعث از دست رفتن منابع و تحمیل هزینه های مادی و اعتباری می شود؛ فلذا چنانچه ثابت شود که مطالب و محصولات سایت پس از گذشت زمان به نتیجه و بازخورد مطلوب نرسیده اند، مجبور به حذف آنها هستیم.

 

لیست فایل های حذف شده از سایت

 1. کتاب An Introduction to Ordinary Differential Equations by James Robinson
 2. حل المسائل Solution Manual for Mathematical Models in Biology – Elizabeth Allman, John Rhodes
 3. کتاب Mathematical Models in Biology – Elizabeth Allman, John Rhodes
 4. کتاب Infinite dimensional dynamical systems – James C Robinson
 5. حل المسائل solution Manual to Infinite-dimensional dynamical systems -James C Robinson
 6. کتاب Introduction to general relativity – Ronald Adler, Maurice Bazin, Menahem Schiffer
 7. کتاب Electromagnetic Fields by Jean Van Bladel
 8. کتاب Thin-Film Optical Filters by Angus Macleod
 9. کتاب The Physics of Thin Film Optical Spectra, Olaf Stenzel
 10. کتاب Surface and Thin Film Analysis by Henning Bubert, Holger Jenett
 11. کتاب Multilayer Thin Films – Gero Decher, Joseph Schle
 12. کتاب Introduction to surface and thin film processes – John A. Venables
 13. کتاب Handbook of Thin Film Deposition by Krishna Seshan
 14. کتاب Radiation Protection by Jacob Shapiro
 15. کتاب Nuclear Technology by Joseph Angelo
 16. کتاب Atoms, Radiation, and Radiation Protection by James Turner
 17. کتاب Kinetics of Catalytic Reactions by Albert Vannice
 18. حل المسائل Solution Manual for Kinetics of Catalytic Reactions – Albert Vannice
 19. حل المسائل Solution Manual for Power System Analysis – John Grainger, William Stevenson
 20. کتاب Power System Analysis – John Grainger, William Stevenson
 21. کتاب Problems And Solutions On Atomic Nuclear And Particle Physics – Yung Kuo Lim
 22. کتاب Elementary mechanics and thermodynamics by Norbury
 23. حل المسائل Solution Manual for Elementary Mechanics and Thermodynamics – Norbury
 24. کتاب Multivariable Calculus, Linear Algebra and Differential Dquations – Stanley Grossman
 25. کتاب Chemical Reactor Design by Peter Harriott
 26. کتاب Handbook of Photovoltaic Science and Engineering by Antonio Luque
 27. کتاب Multifunction Array Radar by Sergio Sabatini
 28. کتاب The Modern Revolution in Physics – Benjamin Crowell
 29. کتاب Optics by Benjamin Crowell
 30. کتاب Questions and problems in school physics by Lev Tarasov,Aldina Tarasova
 31. کتاب Free-Electron Lasers in the Ultraviolet and X-Ray Regime – Peter Schmüser, Martin Dohlu
 32. کتاب Measure Theory and Probability by Malcolm Adams,Victor Guillemin
 33. کتاب Introducing Einstein’s relativity by R. d’Inverno
 34. کتاب Modern optical engineering by Warren Smith
 35. کتاب Elementry Mathematical and Computer Tools using MATLAB by Jamal Manassah
 36. کتاب Scientific Computing in Electrical Engineering by Ciuprina, Ioan
 37. کتاب Numerical Modeling in Materials Science and Engineering – Michel Rappaz, Michel Bellet
 38. کتاب Mathematical methods in science and engineering by Selcuk Bayin
 39. کتاب Mathematical Methods by Ronald Mickens
 40. کتاب Just in Time Math for Engineers by Archibald Fripp
 41. کتاب Fundamental Engineering Mathematics – Neil Challis, Harry Gretton
 42. کتاب Engineering Theories of Software Intensive Systems – Manfred Broy, Johanneg Gunbauer
 43. کتاب Engineering problems illustrating mathematics by John Cell
 44. کتاب Engineering Mathematics by Stroud, Dexter Booth
 45. کتاب Engineering Mathematics by John Bird
 46. کتاب Higher Engineering Mathematics – John Bird
 47. حل المسائل Solution Manual for Engineering mathematics by John Bird
 48. حل المسائل Solution Manual for Higher Engineering Mathematics – John Bird
 49. کتاب Engineering mathematics – Bhaskar Rao
 50. کتاب Elements of Applied Probability – David McDonald
 51. کتاب Discrete Numerical Methods in Physics and Engineering by Donald Greenspan
 52. کتاب Boolean Models and Methods in Mathematics by Yves Crama, Peter Hammer
 53. کتاب Applied Mathematics by Charles Chui, Qingtang Jiang
 54. کتاب Spectral Methods in Quantum Field Theory – Noah Graham, Markus Quandt
 55. کتاب Applied Engineering Mathematics by Xin She Yang
 56. کتاب Applications of Mathematics and Informatics in Science and Engineering – Nicholas Daras
 57. کتاب Advanced Topics in Applied Mathematics by Sudhakar Nair
 58. کتاب Advanced mathematical methods in science and engineering by Hayek
 59. کتاب A Text Book of Engineering Mathematics by Pandey Rajess – Volume II
 60. کتاب A Text Book of Engineering Mathematics by Rajesh Pandey – Volume I
 61. کتاب The Fundamentals of Stellar Astrophysics – George Collins
 62. کتاب The Virial Theorem in Stellar Astrophysics – George Collins
 63. کتاب Principles of Astrophysical Fluid Dynamics – Cathie Clarke, Bob Carswell
 64. کتاب Planck Scale Effects in Astrophysics and Cosmology – Amelino Camelia, Kowalski Glikman
 65. کتاب Gravitational Lensing: An Astrophysical Tool – Frederic Courbin, Dante Minniti
 66. کتاب Astrophysical Techniques – Kitchin
 67. کتاب An Introduction to Hamiltonian Optics – Buchdahl
 68. کتاب GRE: Practicing to Take the General Test
 69. کتاب Detection of Low-Level Optical Signals – Trishenkov
 70. کتاب Modern Optical Spectroscopy – William Parson
 71. کتاب Optical Resonators – Norman Hodgson, Horst Weber
 72. کتاب Handbook of Space Astronomy and Astrophysics – Martin Zombeck
 73. کتاب Particle Astrophysics – Perkins
 74. کتاب Accretion Power in Astrophysics – Juhan Frank, Andrew King
 75. کتاب Cosmology and Astrophysics – Padmanabhan
 76. کتاب Massive Neutrinos in Physics and Astrophysics – Mohapatra
 77. کتاب The Tapestry of Modern Astrophysics – Steven Shore
 78. کتاب The Galactic Black Hole – Heino Falcke, Friedrich Hehl
 79. کتاب Cambridge preparation for the TOEFL test
 80. کتاب Kaplan TOEFL iBT
 81. مجموعه کتاب های Cambridge IELTS Student’s Book with Answers
 82. کتاب The Official Guide to the TOEFL iBT
 83. کتاب Educational Testing Service TOEFL Test and score manual
 84. کتاب Cliffs Test Prep TOEFL CBT
 85. کتاب Practice Tests Plus IELTS with Key for Pack by Vanessa Jakeman, Clare McDowall
 86. کتاب Deltas Key to the Next Generation TOEFL Test by Nancy Gallagher
 87. کتاب Ace the TOEFL Essay
 88. کتاب Cosmic Rays at Earth – Peter Grieder
 89. کتاب Thermodynamic Formalism – David Rulle
 90. کتاب Thermodynamics & Kinetics in Materials Science – Boris Bokstein, Mikhail Mendelev
 91. کتاب The Elements of classical thermodynamics – Pippard
 92. کتاب Solar, Stellar and Galactic Connections between Particle Physics and Astrophysics – Carraminana
 93. کتاب Turbulence and Magnetic Fields in Astrophysics – Edith Falgarone, Thierry Passot
 94. کتاب The Grand Design – Stephen Hawking, Leonard Mlodinow
 95. کتاب A Brief History Of Time – Stephen Hawking
 96. کتاب Representation Theory of Finite Groups, Algebra and Arithmetic – Steven Weintraub
 97. کتاب Unitary Transformations in Solid State Physics – Max Wagner
 98. کتاب An Introduction to Gauge Theories and Modern Particle Physics – Elliot Leader,Enrico Predaz
 99. کتاب The Early Universe – Edward Kolb, Michael Turner
 100. کتاب Introduction To Quantum Field Theory In Condensed Matter Physics – Abrikosov, Gorkov, Dzyaloshin
 101. کتاب Transport and Structural Formation in Plasmas – Itoh, Fukuyama
 102. کتاب Quantum Field Theory – Breitenlohner, Maison
 103. کتاب Computational Nuclear Physics – Langanke, Maruhn
 104. کتاب New Developments in Quantum Field Theory – Poul Damgaard , Jerzy Jurkiewicz
 105. کتاب Introduction to General Relativity – Lewis Ryder
 106. کتاب Theory of Photon Acceleration – Mendonca
 107. کتاب The Fourth State Of Matter – Shalom Eliezer, Yaffa Eliezer
 108. کتاب Introduction To Space Physics – Margaret Kivelson, Christopher Russell
 109. کتاب Introduction to the Physics of Highly Charged Ions – Heinrich Beyer, Viatcheslav Shevelko
 110. کتاب Gravitation and Cosmology – Richard Amoroso
 111. کتاب Gravity – Bernard Schutz
 112. کتاب A guide to Physics Problems – Sidney Cahn, Gerald Mahan
 113. کتاب The Mathematical Theory Of Cosmic Strings – Anderson
 114. کتاب Five dimensional Physics – Paul wesson
 115. کتاب Groups and Symmetries – vette Kossman, Schwarzbach
 116. کتاب Lie Algebras in Particle Physics – Howard Georgi
 117. کتاب Gravitation – Louis Witten
 118. کتاب Electronic Structure and Magneto-Optical Properties of Solids – Antonov, Harmon
 119. کتاب Quantum Cosmology and Baby Universes – Steve Weinberg
 120. کتاب Conformal Array Antenna Theory and Design – Lars Josefsson, Patrik Persson
 121. کتاب Introduction to Modern Solid State Physics – Yuri Galperin
 122. کتاب Representations and Characters of Groups – Gordon James, Martin Liebeck
 123. کتاب Categorical Quantum Models and Logics – Chris Heunen
 124. کتاب Generalized Lie Theory in Mathematics Physics and Beyond – Sergei Silvestrov, Eugen Paal
 125. کتاب Gravitation as a Plastic Distortion of the Lorentz Vacuum – Virginia Velma Fernandez, Waldyr Rodrig
 126. کتاب Differential Equations and Linear Algebra – Stephen Goode
 127. کتاب Perfect Form – Don Lemons
 128. کتاب The Great Beyond – Paul Halpern
 129. کتاب what science ever done for us – Paul Halpern
 130. کتاب Beyond The Big Bang – Willem Drees
 131. کتاب Scattering From Black Holes – Futterman, Handler
 132. کتاب General Relativity and Matter – Chaim Weizmann
 133. کتاب Quantum Physics, Relativity and Complex Spacetime – Gerald Kaiser
 134. کتاب Lie groups, Lie algebras and some of their applications – Robert Gilmore
 135. کتاب Lie Groups, Lie Algebras and Representations – Brian Hall
 136. کتاب On The Pulsar – Kadomsev
 137. کتاب Introduction to Cosmology – Matts Roos
 138. کتاب Gauge Theories in Particle Physics – Aitchison ,Hey
 139. کتاب Introduction to Modern Physics – Singh
 140. کتاب Symmetries and Curvature Structure in General Relativity – Hall
 141. کتاب Quantum Cosmology – Martin Bojowald
 142. کتاب Deparametrization – Claudio Simeone
 143. کتاب An Introduction to Mathematical Cosmology – Islam
 144. کتاب The Theory of Finite Groups – Hans Kurzweil, Bernd Stellmacher
 145. کتاب Lie Algebras – de Kerf
 146. کتاب A Course on Finite Groups – Rose
 147. کتاب Photons and Atoms -Tannoudji, Jacques Dupon
 148. کتاب Physics and Chance – Lawrence Sklar
 149. کتاب How to Solve Physics Problems – Robert Oman, Daniel Oman
 150. کتاب How Nuclear Weapons Spread – Frank Barnaby
 151. کتاب Analogies in Physics and Life – Richard Weiner
 152. کتاب Classical Electromagnetic Theory – Jack Vanderlinde
 153. کتاب Quantum Mechanics – Ferry
 154. کتاب Quantum Physics – John Gribbin
 155. کتاب Quantum Mechanics – Thankappan
 156. کتاب Classical Electricity and Magnetism – Wolfgang Panofsky, Melba Phillips
 157. کتاب Introductory Electromagnetics – Zoya Popovic, Branko Popovic
 158. کتاب Problems and Solutions on Electromagnetism – Major American Universities Ph.D. Qualifying Questions
 159. کتاب Physical Problems Solved by the Phase-Integral Method – Nanny Fröman, Per Olof Fröman
 160. کتاب Methods for Solving Mathematical Physics Problems – Agoshkov, Dubovski
 161. کتاب Carbon Nanotubes – Mildred Dresselhaus, Gene Dresselhaus
 162. کتاب Introduction To Modern Physics – Walecka
 163. کتاب An Introduction to General Relativity and Cosmology – Jerzy Plebanski
 164. کتاب Plasma Physics – Alexander Piel
 165. کتاب An Introduction To Quantum Field Theory – Michael Peskin, Dan Schroeder
 166. کتاب String Theory and M-Theory – Katrin Becker, Melanie Becker
 167. کتاب Gauge Theory of Elementary Particle Physics by Cheng
 168. کتاب Nanoparticles – Nanocomposites – Nanomaterials – Dieter Vollath
 169. کتاب Optical Signal Processing – Anthony VanderLugt
 170. کتاب Nonlinear Optical Waves – Maimistov, Basharov
 171. کتاب Relativistic Flows in Astrophysics – Guthmann, Georganopoulos
 172. کتاب Nonlinear Optics – Mills
 173. کتاب Tunable Laser Optics – Frank Duarte
 174. کتاب Theoretical Optics – Hartmann Römer
 175. کتاب Optical Fibre Devices – Goure, Verrier
 176. کتاب An Introduction to Fiber Optic Systems – John Powers

 

نحوه دسترسی به این فایل ها

در صورتی که مایل به دسترسی به هر کدام از فایلهای موجود در لیست فوق هستید، از طریق بخش پشتیبانی با ما تماس حاصل بفرمایید. در کوتاهترین زمان ممکن به درخواست شما رسیدگی خواهد شد و فایل مذکور برایتان ارسال خواهد شد.

پیمایش به بالا