جزوه روش های نوین آنالیز مواد

جزوه تایپ شده روش های نوین آنالیز مواد

تدریس شده در دانشگاه اصفهان

جزوه ای که در اینجا آورده شده است خوانا و با کیفیت متوسط می باشد. برخی کلمات کلیدی مطرح در این جزوه در ادامه آمده است :

آنالیز میکروسکوپی، میکروسکوپ الکترونی ، میکروسکوپ الکترون عبوری TEM ، میکروسکوپ الکترون روبشی SEM ، میکروسکوپ الکترون محیطی ESEM ، میکروسکوپ پروب روبشی SPM ، میکروسکوپ روبشی تونل زنی STM ، میکروسکوپ خازنی روبشی SCM ، میکروسکوپ نیروی اتمی ، میکروسکوپ نیروی الکترواستاتیک EFM ، میکروسکوپ ولتاژی روبشی SVM ، میکروسکوپ نیروی پروب کلوین KPFM ، میکروسکوپ مدولاسیون نیرو FMM ، میکروسکوپ گرمایی پیمایشی SThM ، میکروسکوپ نوری پیمایشی میدان نزدیک SNOM ، میکروسکوپ نیروی مغناطیسی MFM ، آنالیز ساختاری ، روش های مبتنی بر امواج الکترومغناطیسی ، پراش اشعه ایکس XRD ، طیف سنجی تشدید مغناطیسی هسته ای NMR ، طیفسنجی موزبائر ، روشهای مبتنی بر الکترون ، انکسار الکترونهای پرانرژی انتقالی THEED ، پراش الکترونهای کم انرژی LEED ، پراش الکترونهای پرانرژی انعکاسی RHEED ، روشهای تعیین اندازه و سطح ویژه ذرات ، روشهای مبتنی بر نوترون ، روش پخش نوترون با زوایه کوچک SANS ، روشهای مبتنی بر امواج الکترومغناطیسی ، پخش نور با زاویه کوچک SALS ، پخش اشعه ایکس با زاویه کوچک SAXS ، طیفسنجی ارتباط فوتونی PCS ، روشهای مبتنی برجذب سطحی ، روش اپیفانیومتر ، آنالیز BET ، محاسبه تراکم ذرات CPC ، جداسازی جریان میدانی FFF ، روشهای مبتنی بر بارالکتریکی ، اندازهگیریتحرک ذرات SMPS ، آنالیز حرکت دیفرانسیل DMA ، آنالیز پیوندی ، روشهای مبتنی بر امواج الکترومغناطیسی ، طیفسنجی مادون قرمز FTIR, NiR ، طیفسنج یرامان ، طیفسنجی الکترونی برای آنالیزشیمیایی ESCA ، آنالیز عنصری ، روشهای مبتنی بریون ، طیف سنجی تخلیه نورانی GDS ، آنالیز پرتویونی IBA ، روش پرتو یونی متمرکز FIB ، طیفسنجی جرمی یون ثانویه SIMS ، روشهای کلاسیک ، آنالیزکلاسیک عناصر ، روشهای مبتنی بر الکترون ، طیفسنجی الکترون اوژه AES ، طیفسنجی کاهش انرژی الکترون EELS ، میکرون آنالیز پروب الکترونی EPMA ، روشهای جداسازی ، روشهای مبتنی برجذب سطحی ، کروماتوگرافی گازی GC ، کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا

این جزوه مجموعا دارای 46 صفحه و حجم  حدوداً 1 مگابایت می باشد. در ادامه نمونه ای از این جزوه جهت دانلود رایگان قرار گرفته است.

لطفا قبل از خرید این جزوه، جهت مشاهده کیفیت و بررسی نسبی نمونه آن را دانلود کنید.

دانلود رایگان نمونه این جزوه

پیمایش به بالا