Thomas’ Calculus

Solution Manual for Calculus – George Thomas

حل المسائل ریاضی عمومی جورج توماس – ویراست یازدهم، دوازدهم و سیزدهم Solution Manual for Calculus – 11th, 12th and 13th Edition نویسنده(گان): George Thomas کتاب ریاضیات توماس یکی از مهمترین مراجع برای درس ریاضیات عمومی رشته های مهندسی و پیش زمینه ریاضیات مهندسی می باشد که اکثر اسانید از روی این کتاب تدریس می …

Solution Manual for Calculus – George Thomas ادامه »

Calculus – George Thomas, Maurice Weir

کتاب ریاضیات عمومی جورج توماس – ویراست یازده و دوازدهم Thomas Calculus نویسنده(گان): George B. Thomas, Maurice D. Weir, Joel Hass کتاب ریاضیات توماس یکی از مهمترین مراجع برای درس ریاضیات عمومی رشته های مهندسی و پیش زمینه ریاضیات مهندسی می باشد که اکثر اسانید از روی این کتاب تدریس می نمایند . کتاب ریاضیات …

Calculus – George Thomas, Maurice Weir ادامه »