مهندسی معدن

جزوه مکانیک سنگ دانشگاه صنعتی امیرکبیر

جزوه تایپ شده مکانیک سنگ کارشناسی تدریس شده توسط  دکتر مصطفی شریف زاده، دانشیار دانشکده معدن و متالوژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر   درس “مکانیک سنگ” جزو دروس رشته مهندسی معدن، زمین شناسی و ژئوفیزیک می باشد. جزوه ای که در اینجا آورده شده است خوانا و با کیفیت اسکن شده است. برخی از عناوین مطرح …

جزوه مکانیک سنگ دانشگاه صنعتی امیرکبیر ادامه »

جزوه شیمی فیزیک مواد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

جزوه تایپی شیمی فیزیک مواد تدریس شده توسط  دکتر حمید امیدوار در دانشکده معدن و متالوژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر   درس “شیمی فیزیک مواد” جزو دروس رشته مهندسی معدن، مهندسی مواد و مهندسی شیمی می باشد. جزوه ای که در اینجا آورده شده است خوانا و با کیفیت اسکن شده است. برخی از عناوین مطرح …

جزوه شیمی فیزیک مواد دانشگاه صنعتی امیرکبیر ادامه »

جزوه سیستم های نگهداری در معادن دانشگاه صنعتی امیرکبیر

جزوه تایپی سیستم های نگهداری در معادن و فضاهای زیرزمینی تدریس شده توسط  دکتر علی نیا در دانشکده معدن و متالوژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر   درس “نگهداری” جزو دروس رشته مهندسی معدن و زمین شناسی می باشد. جزوه ای که در اینجا آورده شده است خوانا و با کیفیت اسکن شده است. برخی از عناوین …

جزوه سیستم های نگهداری در معادن دانشگاه صنعتی امیرکبیر ادامه »

جزوه استخراج فلزات دانشگاه صنعتی امیرکبیر

جزوه دستنویس استخراج فلزات تدریس شده توسط  دکتر نادری در دانشکده معدن و متالوژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر   درس “استخراج فلزات” جزو دروس رشته مهندسی معدن و زمین شناسی می باشد. جزوه ای که در اینجا آورده شده است خوانا و با کیفیت اسکن شده است. برخی از عناوین مطرح در این جزوه در ادامه …

جزوه استخراج فلزات دانشگاه صنعتی امیرکبیر ادامه »

جزوه حفر چاه و تونل دانشگاه صنعتی امیرکبیر

جزوه تایپ شده حفر چاه و تونل تدریس شده توسط  دکتر مصطفی شریف زاده، دانشیار دانشکده معدن و متالوژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر   درس “حفر چاه و تونل” جزو دروس رشته مهندسی معدن و مهندسی عمران می باشد. جزوه ای که در اینجا آورده شده است خوانا و با کیفیت اسکن شده است. برخی از …

جزوه حفر چاه و تونل دانشگاه صنعتی امیرکبیر ادامه »

جزوه سنگ شناسی 2 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

جزوه تایپی سنگ شناسی 2 تدریس شده توسط  دکتر تیمور اسلام کیش در دانشکده معدن و متالوژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر   درس “سنگ شناسی 2” جزو دروس رشته مهندسی معدن و زمین شناسی می باشد. جزوه ای که در اینجا آورده شده است خوانا و با کیفیت اسکن شده است. برخی از عناوین مطرح در …

جزوه سنگ شناسی 2 دانشگاه صنعتی امیرکبیر ادامه »

جزوه کانی شناسی توصیفی صنعتی امیرکبیر

جزوه دستنویس کانی شناسی توصیفی تدریس شده توسط  دکتر مقصودی در دانشکده معدن و متالوژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر   درس “کانی شناسی توصیفی” جزو دروس رشته مهندسی معدن و زمین شناسی می باشد. جزوه ای که در اینجا آورده شده است خوانا و با کیفیت اسکن شده است. برخی از عناوین مطرح در این جزوه …

جزوه کانی شناسی توصیفی صنعتی امیرکبیر ادامه »

جزوه کانی شناسی نوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر

جزوه دستنویس کانی شناسی نوری تدریس شده توسط  دکتر علی نیا در دانشکده معدن و متالوژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر   درس “کانی شناسی نوری” جزو دروس رشته مهندسی معدن، ژئوفیزیک و زمین شناسی می باشد. جزوه ای که در اینجا آورده شده است خوانا و با کیفیت اسکن شده است. برخی از عناوین مطرح در …

جزوه کانی شناسی نوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر ادامه »

جزوه فتوژئولوژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

جزوه تایپی فتوژئولوژی و کاربرد عکس های هوایی تدریس شده توسط  دکتر حسین حسنی، دانشیار دانشکده معدن و متالوژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر   درس “فتوژئولوژی و کاربرد عکس های هوایی” جزو دروس رشته مهندسی معدن ، ژئوفیزیک و زمین شناسی می باشد. جزوه ای که در اینجا آورده شده است خوانا و با کیفیت اسکن …

جزوه فتوژئولوژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ادامه »

جزوه متالوژی پودر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

جزوه تایپی متالوژی پودر تدریس شده توسط  دکتر نادر پروین، دانشیار دانشکده معدن و متالوژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر   درس “متالوژی پودر” جزو دروس رشته مهندسی معدن و مهندسی مواد می باشد. جزوه ای که در اینجا آورده شده است خوانا و با کیفیت اسکن شده است. برخی از عناوین مطرح در این جزوه در …

جزوه متالوژی پودر دانشگاه صنعتی امیرکبیر ادامه »

جزوه لرزه نگاری مهندسی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

جزوه تایپی لرزه نگاری مهندسی و نمونه های کاربردی آن تدریس شده توسط  دکتر حمیدرضا رمضی، دانشیار دانشکده معدن و متالوژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر   درس “لرزه نگاری مهندسی” جزو دروس رشته مهندسی معدن، مهندسی عمران، ژئوفیزیک و زمین شناسی می باشد. جزوه ای که در اینجا آورده شده است خوانا و با کیفیت اسکن …

جزوه لرزه نگاری مهندسی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ادامه »

جزوه انتخاب مواد فلزی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

جزوه انتخاب مواد فلزی تدریس شده توسط  دکتر مالک نادری در دانشکده معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر   درس “انتخاب مواد فلزی” جزو دروس رشته مهندسی معدن، مهندسی مواد و زمین شناسی می باشد. جزوه ای که در اینجا آورده شده است خوانا و با کیفیت اسکن شده است. برخی از عناوین مطرح در این جزوه …

جزوه انتخاب مواد فلزی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ادامه »