مهندسی معدن

جزوه ریخته گری 1 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

جزوه دستنویس ریخته گری 1 تدریس شده توسط  دکتر میرباقری، دانشیار دانشکده معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر   درس “ریخته گری” جزو دروس رشته مهندسی معدن و مهندسی مواد می باشد. جزوه ای که در اینجا آورده شده است خوانا و با کیفیت اسکن شده است. مراجع اصلی در تدریس این جزوه کتاب های زیر می …

جزوه ریخته گری 1 دانشگاه صنعتی امیرکبیر ادامه »

جزوه خواص فیزیکی مواد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

جزوه خواص فیزیکی مواد تدریس شده توسط  دکتر سید محمد موسوی خویی، دانشیار دانشکده معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر   درس “خواص فیزیکی مواد” جزو دروس رشته مهندسی معدن و مهندسی مواد می باشد. جزوه ای که در اینجا آورده شده است خوانا و با کیفیت اسکن شده است. برخی از عناوین مطرح در این جزوه …

جزوه خواص فیزیکی مواد دانشگاه صنعتی امیرکبیر ادامه »

جزوه ساختار سد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

جزوه ساختار سد تدریس شده توسط  دکتر کتیبه در دانشگاه صنعتی امیرکبیر   جزوه ای که در اینجا آورده شده است خوانا و با کیفیت اسکن شده است. برخی از عناوین مطرح در این جزوه در ادامه آمده است : رفتارنگاری توده سنگ بر اساس فشار آب، توصیف کیفی نفوذپذیری بر حسب لوژن، جریان خطی، …

جزوه ساختار سد دانشگاه صنعتی امیرکبیر ادامه »

جزوه فلوتاسیون دانشگاه صنعتی امیرکبیر

جزوه تایپ شده فلوتاسیون تدریس شده توسط  دکتر محمد مهدی سالاری راد در دانشکده معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر   درس “فلوتاسیون” جزو دروس رشته مهندسی معدن و زمین شناسی می باشد. جزوه ای که در اینجا آورده شده است خوانا و با کیفیت اسکن شده است. برخی از عناوین مطرح در فهرست این جزوه در …

جزوه فلوتاسیون دانشگاه صنعتی امیرکبیر ادامه »

جزوه کانی شناسی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

جزوه تایپی کانی شناسی تدریس شده توسط  دکتر علی نیا در دانشکده معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر   درس “کانی شناسی” جزو دروس رشته مهندسی معدن و زمین شناسی می باشد. جزوه ای که در اینجا آورده شده است خوانا و با کیفیت اسکن شده است. برخی از عناوین مطرح در این جزوه در ادامه آمده …

جزوه کانی شناسی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ادامه »